Inspeccions de risc mediambiental

Inspecciones de riesgo medioambiental

Progressivament se estan establint criteris de responsabilitat per danys causats al medi ambient, que són cada cop més directes en quant a l'atribució, i més elevats en quant a l'import de les indemnitzacions.

D'altra banda, les administracions públiques han establert l'obligatorietat de contractar assegurances de responsabilitat civil per a aquelles instal·lacions l'activitat de les quals comporta un major potencial de causar contaminació, amb el fi de garantir el rescabalament dels danys causats.

La inspecció de risc mediambiental té com objectius:

 • Prevenir, avaluar i reduir el risc mediambiental de l'empresa.
 • Quantificar les implicacions i riscos mediambientals davant d'operacions financeres (ampliacions de capital, operacions de compra-venda, contractacions d'assegurances, etc.).
 • Dotar a l'assegurador d'un criteri d'avaluació del risc.
 • Facilitar al sol·licitant de la inspecció un conjunt de recomanacions de millora o rectificació d'aquelles carències que es detectin en la qualitat de la seva gestió mediambiental.

AUMA està seleccionada pel Pool Español de Riesgos Medioambientales per desenvolupar les tasques d’inspecció de riscos gestionats pel Pool, i ha realitzat nombroses inspeccions per a la contractació d’assegurances de riscos mediambientals.

Amb l’entrada en vigor del reglament de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, aquesta anàlisi de riscos és obligatori per a les instal·lacions industrials regulades per l’esmentada llei i s’ha de fer de forma integrada i sistemàtica.

La Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental estén aquesta obligació a totes les activitats compreses en el seu Annex III.

El contingut de l’avaluació queda detalladament reglamentat en el Decret 2090/2008, de 22 de Desembre, de Responsabilitat Mediambiental, en el qual, a més, es donen detalls sobre la metodologia de valoració dels danys i normes per afrontar la reparació y sobre el contingut i abast de la garantia financera.


AUMA ha realitzat nombroses inspeccions de risc mediambiental, entre les que destaquen:

 • RECIPLASA (Centre de transferència de residus sòlids urbans - Almazora).
 • Consell Comarcal del Pla de l'Estany (Dipòsit controlat de residus municipals i centre de recollida comarcal).
 • SIRUSA (Servei d'Incineració de Residus Urbans SA).
 • Gestión Integral de Residuos (Griño).
 • UTE Explotación Onda (Planta de RSU d’Onda i estació de transferència de RSU - Almazora).
 • Saint Gobain Weber CEMARKSA.
 • TMA Grupo Francisco Sánchez (Planta de compostatge de residus orgànics i de recuperació de palets i dipòsit controlat de residus inerts de la construcció d'Igualada).
Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: