Eines de simulació i modelització

Estudios de dispersión y modelización

La modelització o simulació mitjançant software és un instrument clau per a la predicció dels impactes ambientals sobre el medi, bé siguin derivats d’activitats industrials i/o urbanes, del trànsit, d’abocaments o de qualsevol altra situació en què es generin contaminants com partícules, substàncies químiques, soroll, calor, etc., al medi.

Els models són un instrument fonamental en l’elaboració de la nostra feina, repercutint de manera molt positiva en el disseny dels projectes al possibilitar la integració de les mesures preventives i correctores en les fases de disseny.

Alguns dels programes de modelització que utilitzem en els nostres estudis i/o projectes són:

  • Models meteorològics: WRF, CALMET, MM5.
  • Models de contaminants atmosfèrics: AERMON, ISCST, ISCLT, SCREEN, CHIMERE, TANK, TAPM, EMIWIN
  • Models de predicció de dispersió de soroll ambiental: CADNA A
  • Modelització de la dispersió de contaminants en medi líquid: CORMIX
  • Simulació d’instal·lacions de tecnologia solar fotovoltaica: PVSYST
  • Càlcul del potencial eòlic per a parcs eòlics: WaSP
  • Dimensionament de plantes depuradores: EDAR
  • Anàlisi de Cicle de Vida (ACV): SimaPro (ACV, anàlisi i seguiment del rendiment ambiental de productes i/o serveis, anàlisi i representació de cicles complexos seguint les recomanacions de la norma ISO 14040).

També disposem de software per representar gràficament els outputs generats (NCVIEW, VIS5D, GRADS, SURFER, ISCVIEW, etc.), així com la seva representació cartogràfica mitjançant sistemes d’informació geogràfica (ARCVIEW).

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: