Gestió Integral del Medi Ambient

La Gestió Integral del Medi Ambient és l'objectiu bàsic dels nostres serveis. Aigües, residus, emissions, sòls, recursos naturals són àmbits de les nostres actuacions de Consultoria i Enginyeria.

 

Els nostres principals serveis de consultoria s'emmarquen dins els següents grups:

Estudis d'Impacte Ambiental

Estudis d'Impacte Ambiental

L'Estudi d'Impacte Ambiental permet valorar les potencials conseqüències que pot comportar l'execució d'un projecte sobre el medi. Es centra en aquells factors de medi físic, biòtic i social que per la seva qualitat prèvia a l'execució del projecte o per la seva fragilitat intrínseca, són potencials receptors dels impactes generats pel mateix.

Llegiu-ne més...

Informes de Sostenibilitat Ambiental

Informes de sostenibilidad ambiental

L'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, es porta a termini mitjançant la preparació de l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar, la celebració de consultes, la consideració de l'Informe de sostenibilitat ambiental i dels resultats de les consultes i la redacció de la memòria ambiental.

Llegiu-ne més...

Estudis Acústics

Estudis Acústios

La contaminació acústica, derivada principalment de les infraestructures de transport, activitats industrials i veïnat pot comportar efectes negatius sobre el benestar i la salut de la població i sobre el medi biòtic en general.

Llegiu-ne més...

Estudis de mobilitat

Estudios de movilidad

Els estudis de mobilitat tenen per objectiu principal afavorir l'ús de formes de transport alternatiu al vehicle privat, racionalitzant l'ús del cotxe en els desplaçaments relacionats amb l'activitat professional (de treballadors, col·laboradors i clients).

Llegiu-ne més...

Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística

Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística

El paisatge, com a recurs natural no renovable ha de ser objecte d'especial atenció, considerant, a més, els trets intrínsecs de les activitats que s'implantin sobre el territori. Una afectació sobre el paisatge és de difícil reversibilitat i té fortes connotacions socioeconòmiques pròpies de la integració contínua entre l'acció antròpica i el medi físic.

Llegiu-ne més...

Eines de simulació i modelització

Estudios de dispersión y modelización

La modelització o simulació mitjançant software és un instrument clau per a la predicció dels impactes ambientals sobre el medi, bé siguin derivats d’activitats industrials i/o urbanes, del trànsit, d’abocaments o de qualsevol altra situació en què es generin contaminants com partícules, substàncies químiques, soroll, calor, etc., al medi.

Llegiu-ne més...

Plans de Vigilància Ambiental

Vigilancia Ambiental

L'objectiu dels Plans de Vigilància Ambiental (PVA) és garantir el compliment i eficàcia de les indicacions i mesures correctores i protectores que s'estableixen en l'Estudi d'Impacte Ambiental i en l'Autorització Ambiental Integrada. Si l'eficàcia d'aquestes es considera insatisfactòria, es determinen les causes i s'estableixen els remeis adequats.

Llegiu-ne més...

Diagnòstics i Auditories ambientals municipals (Agenda 21)

Diagnósticos y auditorias ambientales

L'Agenda 21 local és un instrument de gestió, de caràcter no vinculant, que pretén la integració, amb criteris de sostenibilitat, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials dels municipis.

Llegiu-ne més...

Sistemes de Gestió

Sistemas de Gestión Ambiental

Els Sistemes de Gestió permeten incorporar la qualitat (ISO 9001:2008), el medi ambient (ISO 14.001:2004 i EMAS), la prevenció de riscos OHSAS 18.001:2007), la responsabilitat social corporativa (ISO 26.000), la gestió energètica (ISO 50.001), etc, a la gestió general de l'empresa.

Llegiu-ne més...

Estudis de sòls contaminats

Suelos contaminados

El RD 9/2005 regula la forma i contingut de l'informe de situació que han de presentar a les comunitats autònomes els titulars de les activitats potencialment contaminants i els propietaris dels sòls que les han suportat en el passat.

Llegiu-ne més...

Inspeccions de risc mediambiental

Inspecciones de riesgo medioambiental

Progressivament se estan establint criteris de responsabilitat per danys causats al medi ambient, que són cada cop més directes en quant a l'atribució, i més elevats en quant a l'import de les indemnitzacions.

Llegiu-ne més...

Estudis especials

Responen a necessitats concretes del client. Són estudis de mercat, assessoria en la compra d'equipament i maquinària ambiental, auditories tècniques, assessoria en l'elaboració de plecs de condicions, estudi d'ofertes per a la contractació de serveis, etc.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: