Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística

Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística

El paisatge, com a recurs natural no renovable ha de ser objecte d'especial atenció, considerant, a més, els trets intrínsecs de les activitats que s'implantin sobre el territori. Una afectació sobre el paisatge és de difícil reversibilitat i té fortes connotacions socioeconòmiques pròpies de la integració contínua entre l'acció antròpica i el medi físic.

La finalitat dels Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) és considerar les conseqüències que pot tenir sobre el paisatge l'execució d'actuacions, projectes d'obra o activitats, i la d'exposar els criteris adoptats per integrar-los. L'objectiu principal de l'EIIP no és establir mesures correctores sinó demostrar que els criteris i les mesures previstes són les més adequades i suficients per garantir una correcta integració de les actuacions del paisatge.

A Catalunya, els Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística són documents tècnics previstos per la legislació sobre paisatge, per a aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no urbanitzable que s'han d'autoritzar, en els casos en que així es requereixi per al planejament territorial o urbanístic, i en tots aquells altres supòsits en que s'estableixi en qualsevol Llei o disposició de caràcter general (per exemple la normativa d'Avaluació d'Impacte Ambiental).


AUMA ha desenvolupat Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística, així com estudis paisatgístics en tots els estudis d'impacte ambiental realitzats tant per a activitats com per a figures de planejament.

Així mateix, ha realitzat nombrosos EIIP que acompanyen a tramitacions urbanístiques en SNU, per exemple:

  • EIIP de les instal·lacions fotovoltaiques a implantar sobre dipòsits d'aigua dels municipis de St. Pere de Ribes, Masquefa, Olèrdola, Abrera, La Roca del Vallès, St. Quirze del Vallès i Granollers (Barcelona) per al desenvolupament del Pla d'Energies Renovables d'Aigües del Ter Llobregat.
  • EIIP de la planta de Biomasa Agrícola a Sant Rafel del Riu (Castelló).
  • EIIP de diversos plans de restauració de pedreres mitjantçant bales de residus a Cerdanyola del Vallès (Dipòsit de residus Elena I i Almar) i a Pinell de Brai (Tarragona).
Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: