Estudis de mobilitat

Estudios de movilidad

Els estudis de mobilitat tenen per objectiu principal afavorir l'ús de formes de transport alternatiu al vehicle privat, racionalitzant l'ús del cotxe en els desplaçaments relacionats amb l'activitat professional (de treballadors, col·laboradors i clients).

La reducció de l'accidentabilitat i l'absentisme, increment de la productivitat per part dels treballadors, la disminució de costos en el desplaçament, així com un comportament mediambiental més correcte per part de l'empresa, són alguns dels beneficis que reporta a l'empresa la redacció d'estudis de mobilitat.

Amb l'aprovació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, la majoria dels instruments d'ordenació territorial (plans territorials d'equips o de serveis), instruments urbanístics (planejament general i derivat) i instal·lacions singulars han de disposar d'un estudi que avaluï la mobilitat generada i proposi mesures correctores per garantir els desplaçaments amb les diferents formes de transport.

Subvencions per PDE - Només per Catalunya / Sólo para Catalunya / Only for Catalonia


AUMA ha realitzat diversos estudis de mobilitat acompanyant a tramitacions urbanístiques i d'ordenació territorial.

Bàner

Estudios de movilidad

ISO50001

You are here: